Logo

関西大学

かんさいだいがく

私立
大阪府

関西大学の偏差値・入試難易度

※現在表示している偏差値・入試難易度は、2022年度入試の合格可能性が50%となるラインを予想したものです。

偏差値・入試難易度情報提供:

関西大学の偏差値は50.0~65.0、共通テスト得点率は70%~87%です。 学部別では、文は偏差値55.0~60.0、共通テスト得点率76%~83%、外国語は偏差値60.0~65.0、共通テスト得点率83%~84%などとなっています。 学部・学科別、日程方式別などの詳細な情報は下記をご確認ください。

関西大学の学部・学科ごとの偏差値と共通テスト得点率

文 偏差値:55.0~60.0 共通テスト得点率:76%~83%

【学科】総合人文

関西大学 文 総合人文 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:76%~83%

日程方式共テ得点率偏差値
前期2科目83% (166/200)
前期3科目82% (656/800)
前期4科目78% (468/600)
前期6科目76% (608/800)
併①2/479% (237/300)57.5
併②2/5-781% (324/400)57.5
全学3教科57.5
全学英語外部60.0
全学3教科同一57.5

【学科】総合-初等教育学

関西大学 文 総合-初等教育学 偏差値:55.0

日程方式共テ得点率偏差値
全学3教科55.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

その他

体育・健康科学系

外国語 偏差値:60.0~65.0 共通テスト得点率:83%~84%

【学科】外国語

関西大学 外国語 外国語 偏差値:60.0~65.0 共通テスト得点率:83%~84%

日程方式共テ得点率偏差値
前期83% (415/500)
併用3科目84% (252/300)65.0
全学3教科60.0
全学2教科62.5

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

社会 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:77%~87%

【学科】社会学

関西大学 社会 社会学 偏差値:57.5 共通テスト得点率:81%~85%

日程方式共テ得点率偏差値
前期81% (486/600)
併用1科目85% (170/200)57.5
併用2科目84% (210/250)57.5
全学3教科57.5
全学3教科同一57.5

【学科】心理学

関西大学 社会 心理学 偏差値:57.5 共通テスト得点率:82%~87%

日程方式共テ得点率偏差値
前期82% (492/600)
併用1科目87% (174/200)57.5
併用2科目85% (213/250)57.5
全学3教科57.5
全学3教科同一57.5

【学科】メディア

関西大学 社会 メディア 偏差値:57.5 共通テスト得点率:78%~83%

日程方式共テ得点率偏差値
前期78% (468/600)
併用1科目83% (166/200)57.5
併用2科目81% (203/250)57.5
全学3教科57.5
全学3教科同一57.5

【学科】社会システムデザイン

関西大学 社会 社会システムデザイン 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:77%~82%

日程方式共テ得点率偏差値
前期77% (462/600)
併用1科目82% (164/200)57.5
併用2科目81% (203/250)55.0
全学3教科55.0
全学3教科同一57.5

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

社会安全 偏差値:52.5~55.0 共通テスト得点率:70%~75%

【学科】安全マネジメント

関西大学 社会安全 安全マネジメント 偏差値:52.5~55.0 共通テスト得点率:70%~75%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3科目75% (225/300)
前期6科目72% (576/800)
併用3科目70% (210/300)55.0
全学3教科52.5
全学英語外部55.0
全学2教科英数55.0
全学数学重視55.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

法・政治学系

心理学系

情報学系

商・経営学系

経済学系

理系

その他工学系

法 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:72%~81%

【学科】法学政治

関西大学 法 法学政治 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:72%~81%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3科目81% (243/300)
前期4科目76% (608/800)
前期6科目72% (576/800)
併用2科目小論72% (216/300)
併用2科目英語74% (148/200)57.5
全学3教科55.0
全学英語外部57.5
全学3教科同一55.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

法・政治学系

政策創造 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:72%~80%

【学科】政策

関西大学 政策創造 政策 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:72%~80%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3科目80% (640/800)
前期4科目76% (456/600)
前期6科目72% (576/800)
併用2科目79% (316/400)55.0
全学3教科55.0
全学英語外部57.5
全学3教科同一55.0

【学科】国際アジア

関西大学 政策創造 国際アジア 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:72%~80%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3科目80% (640/800)
前期4科目76% (456/600)
前期6科目72% (576/800)
併用2科目79% (316/400)55.0
全学3教科55.0
全学英語外部57.5
全学3教科同一55.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

法・政治学系

商・経営学系

国際関係学系

経済学系

経済 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:76%~83%

【学科】経済

関西大学 経済 経済 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:76%~83%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3科目83% (664/800)
前期4科目78% (468/600)
前期6科目76% (608/800)
併用2科目81% (243/300)60.0
全学3教科57.5
全学英語外部57.5
全学3教科同一57.5

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

経済学系

商 偏差値:57.5 共通テスト得点率:82%~84%

【学科】商

関西大学 商 商 偏差値:57.5 共通テスト得点率:82%~84%

日程方式共テ得点率偏差値
前期84% (504/600)
併用2科目82% (246/300)57.5
全学3教科57.5

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

環境都市工 偏差値:50.0~57.5 共通テスト得点率:74%~82%

【学科】建築

関西大学 環境都市工 建築 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:79%~82%

日程方式共テ得点率偏差値
前期81% (486/600)
併用語学力重視80% (400/500)55.0
併用総合力重視82% (492/600)55.0
併用数・理重視79% (237/300)55.0
全学理1科目57.5
全学理2科目55.0
全学理科設問57.5
全学理科重視57.5

【学科】都市システム工

関西大学 環境都市工 都市システム工 偏差値:50.0~55.0 共通テスト得点率:75%~78%

日程方式共テ得点率偏差値
前期78% (468/600)
併用語学力重視76% (380/500)55.0
併用総合力重視78% (468/600)52.5
併用数・理重視75% (225/300)55.0
全学理1科目52.5
全学理2科目50.0
全学理科設問52.5
全学理科重視52.5

【学科】エネルギー環境・化学工

関西大学 環境都市工 エネルギー環境・化学工 偏差値:50.0~55.0 共通テスト得点率:74%~76%

日程方式共テ得点率偏差値
前期75% (450/600)
併用語学力重視74% (370/500)52.5
併用総合力重視76% (456/600)52.5
併用数・理重視74% (222/300)55.0
全学理1科目52.5
全学理2科目50.0
全学理科設問52.5
全学理科重視52.5

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

理系

資源・エネルギー系

化学生命工 偏差値:50.0~55.0 共通テスト得点率:73%~77%

【学科】化学・物質工

関西大学 化学生命工 化学・物質工 偏差値:50.0~52.5 共通テスト得点率:73%~75%

日程方式共テ得点率偏差値
前期75% (525/700)
併用語学力重視73% (365/500)52.5
併用総合力重視75% (450/600)52.5
併用数・理重視73% (219/300)52.5
全学理1科目50.0
全学理2科目50.0
全学理科設問50.0
全学理科重視50.0

【学科】生命・生物工

関西大学 化学生命工 生命・生物工 偏差値:50.0~55.0 共通テスト得点率:75%~77%

日程方式共テ得点率偏差値
前期76% (532/700)
併用語学力重視75% (375/500)55.0
併用総合力重視77% (462/600)52.5
併用数・理重視75% (225/300)55.0
全学理1科目52.5
全学理2科目50.0
全学理科設問52.5
全学理科重視52.5

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

理系

理学系

生物工学系

材料工学系

応用化学系

システム理工 偏差値:50.0~55.0 共通テスト得点率:75%~82%

【学科】数学

関西大学 システム理工 数学 偏差値:50.0~55.0 共通テスト得点率:78%~82%

日程方式共テ得点率偏差値
前期82% (574/700)
併用語学力重視80% (320/400)55.0
併用総合力重視82% (328/400)52.5
併用数・理重視78% (234/300)55.0
全学理1科目52.5
全学理2科目50.0
全学理科設問52.5
全学理科重視52.5

【学科】物理・応用物理

関西大学 システム理工 物理・応用物理 偏差値:50.0~52.5 共通テスト得点率:77%~82%

日程方式共テ得点率偏差値
前期79% (553/700)
併用語学力重視80% (400/500)52.5
併用総合力重視82% (492/600)52.5
併用数・理重視77% (231/300)52.5
全学理1科目52.5
全学理2科目50.0
全学理科設問52.5
全学理科重視52.5

【学科】機械工

関西大学 システム理工 機械工 偏差値:50.0~55.0 共通テスト得点率:75%~79%

日程方式共テ得点率偏差値
前期78% (546/700)
併用語学力重視77% (385/500)55.0
併用総合力重視79% (474/600)55.0
併用数・理重視75% (225/300)55.0
全学理1科目52.5
全学理2科目50.0
全学理科設問52.5
全学理科重視52.5

【学科】電気電子情報工

関西大学 システム理工 電気電子情報工 偏差値:52.5~55.0 共通テスト得点率:76%~82%

日程方式共テ得点率偏差値
前期81% (567/700)
併用語学力重視80% (400/500)55.0
併用総合力重視82% (492/600)55.0
併用数・理重視76% (228/300)55.0
全学理1科目55.0
全学理2科目52.5
全学理科設問55.0
全学理科重視55.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

理系

電気・電子・情報工学系

機械工学系

応用物理学系

人間健康 偏差値:52.5~55.0 共通テスト得点率:77%~86%

【学科】人間健康

関西大学 人間健康 人間健康 偏差値:52.5~55.0 共通テスト得点率:77%~86%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3科目81% (648/800)
前期4科目77% (462/600)
併用1科目86% (172/200)55.0
併用2科目国語84% (168/200)55.0
併用2科目英語85% (170/200)55.0
全学3教科52.5
全学英語外部55.0
全学3教科同一52.5

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

福祉系

人間科学系

その他

体育・健康科学系

総合情報 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:80%~87%

【学科】総合情報

関西大学 総合情報 総合情報 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:80%~87%

日程方式共テ得点率偏差値
前期総合型80% (400/500)
前期文系型81% (405/500)
前期理系型81% (405/500)
併用2科目英語87% (261/300)57.5
併用2科目英数85% (255/300)57.5
全学3教科55.0
全学2教科57.5
全学2教科英数57.5
学部独自英数57.5

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

情報学系

商・経営学系

河合塾偏差値・入試難易度の見方について

データについて

スタギア大学受験の入試難易度のデータは、河合塾より提供を受けています。

入試難易度について

入試難易度は、河合塾が予想する合格可能性 50%のラインを示したものです。 前年度入試の結果と今年度の模試の志望動向等を参考に設定しています。 入試難易度は、大学入学共通テストで必要な難易度を示すボーダー得点(率)と、国公立大の個別学力検査(2次試験)や私立大の一般選抜の難易度を示すボーダー偏差値があります。 スタギア大学受験では、ボーダー偏差値を「偏差値」、ボーダー得点(率)を「共テ得点率」と略記しています。

ボーダー得点(率)

大学入学共通テストを利用する方式に設定しています。 大学入学共通テストの難易度を各大学の大学入学共通テストの科目・配点に沿って得点(率)で算出しています。

ボーダー偏差値

各大学が個別に実施する試験(国公立大の2次試験、私立大の一般選抜など)の難易度を、河合塾が実施する全統模試の偏差値帯で設定しています。 偏差値帯は、「37.5 未満」、「37.5~39.9」、「40.0~42.4」、以降 2.5 ピッチで設定して、最も高い偏差値帯は「72.5 以上」としています。本サイトでは、各偏差値帯の下限値を表示しています(37.5 未満の偏差値帯は便宜上 35.0 で表示)。 偏差値の算出は各大学の入試科目・配点に沿って行っています。教科試験以外(実技や書類審査等)については考慮していません。なお、入試難易度の設定基礎となる前年度入試結果調査データにおいて、不合格者数が少ないため合格率 50%となる偏差値帯が存在しなかったものについては、BF(ボーダー・フリー)としています。

補足

・入試難易度は2021年9月29日時点のものです(2021年第2回全統記述模試時点予想データ)。今後の動向等により変更がある可能性があります。また、大学の募集区分の変更の可能性があります(次年度の詳細が未判明の場合、前年度の募集区分で設定しています)。 ・入試難易度は一般選抜を対象として設定しています。ただし、選考が教科試験以外(実技や書類審査等)で行われる大学や、私立大学の2期・後期入試に該当するものは設定していません。 ・科目数や配点は各大学により異なりますので、単純に大学間の入試難易度を比較できない場合があります。 ・入試難易度はあくまでも入試の難易を表したものであり、各大学の教育内容や社会的位置づけを示したものではありません。 ※河合塾の入試難易度に関する詳細はこちらをご覧ください。

同一都道府県(大阪府)の大学

大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府