Logo

明治大学

私立
東京都 | 神奈川県

明治大学の偏差値・入試難易度

※現在表示している偏差値・入試難易度は、2022年度入試の合格可能性が50%となるラインを予想したものです。

偏差値・入試難易度情報提供:

明治大学の偏差値は57.5~65.0、共通テスト得点率は78%~89%です。 学部別では、文は偏差値60.0~65.0、共通テスト得点率81%~88%、国際日本は偏差値62.5、共通テスト得点率80%~85%などとなっています。 学部・学科別、日程方式別などの詳細な情報は下記をご確認ください。

明治大学の学部・学科ごとの偏差値と共通テスト得点率

文 偏差値:60.0~65.0 共通テスト得点率:81%~88%

【学科】文-日本文学

明治大学 文 文-日本文学 偏差値:62.5 共通テスト得点率:85%~87%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3科目87% (522/600)
前期5科目85% (680/800)
学部別62.5
全学部統一62.5

【学科】文-英米文学

明治大学 文 文-英米文学 偏差値:60.0~62.5 共通テスト得点率:84%~87%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3科目87% (522/600)
前期5科目84% (672/800)
学部別60.0
全学部統一62.5

【学科】文-ドイツ文学

明治大学 文 文-ドイツ文学 偏差値:60.0~62.5 共通テスト得点率:84%~86%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3科目86% (516/600)
前期5科目84% (672/800)
学部別60.0
全学部統一62.5

【学科】文-フランス文学

明治大学 文 文-フランス文学 偏差値:60.0 共通テスト得点率:84%~85%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3科目85% (510/600)
前期5科目84% (672/800)
学部別60.0
全学部統一60.0

【学科】文-演劇学

明治大学 文 文-演劇学 偏差値:60.0 共通テスト得点率:86%~87%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3科目87% (522/600)
前期5科目86% (688/800)
学部別60.0
全学部統一60.0

【学科】文-文芸メディア

明治大学 文 文-文芸メディア 偏差値:62.5 共通テスト得点率:85%~87%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3科目87% (522/600)
前期5科目85% (680/800)
学部別62.5
全学部統一62.5

【学科】史学-日本史学

明治大学 文 史学-日本史学 偏差値:62.5 共通テスト得点率:85%~86%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3科目86% (516/600)
前期5科目85% (680/800)
学部別62.5
全学部統一62.5

【学科】史学-アジア史

明治大学 文 史学-アジア史 偏差値:60.0 共通テスト得点率:86%~87%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3科目87% (522/600)
前期5科目86% (688/800)
学部別60.0
全学部統一60.0

【学科】史学-西洋史学

明治大学 文 史学-西洋史学 偏差値:62.5 共通テスト得点率:86%~88%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3科目88% (528/600)
前期5科目86% (688/800)
学部別62.5
全学部統一62.5

【学科】史学-考古学

明治大学 文 史学-考古学 偏差値:60.0 共通テスト得点率:81%~84%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3科目84% (504/600)
前期5科目81% (648/800)
学部別60.0
全学部統一60.0

【学科】史学-地理学

明治大学 文 史学-地理学 偏差値:60.0 共通テスト得点率:82%~83%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3科目83% (498/600)
前期5科目82% (656/800)
学部別60.0
全学部統一60.0

【学科】心理-臨床心理学

明治大学 文 心理-臨床心理学 偏差値:62.5~65.0 共通テスト得点率:85%~87%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3科目87% (522/600)
前期5科目85% (680/800)
学部別62.5
全学部統一65.0

【学科】心理-現代社会学

明治大学 文 心理-現代社会学 偏差値:62.5 共通テスト得点率:86%~88%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3科目88% (528/600)
前期5科目86% (688/800)
学部別62.5
全学部統一62.5

【学科】心理-哲学

明治大学 文 心理-哲学 偏差値:62.5 共通テスト得点率:84%~85%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3科目85% (510/600)
前期5科目84% (672/800)
学部別62.5
全学部統一62.5

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

文化学系

社会学系

哲学・宗教系

心理学系

史学・地理学系

その他

国際日本 偏差値:62.5 共通テスト得点率:80%~85%

【学科】国際日本

明治大学 国際日本 国際日本 偏差値:62.5 共通テスト得点率:80%~85%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3科目85% (553/650)
前期5科目80% (840/1050)
学部別3科目62.5
学部英語4技能62.5
全学部3科目62.5
全学英語4技能62.5

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

法 偏差値:60.0~62.5 共通テスト得点率:80%~85%

【学科】法律

明治大学 法 法律 偏差値:60.0~62.5 共通テスト得点率:80%~85%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3科目85% (425/500)
前期4科目84% (672/800)
前期5科目80% (800/1000)
学部別60.0
全学部統一62.5

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

法・政治学系

政治経済 偏差値:62.5~65.0 共通テスト得点率:80%~88%

【学科】政治

明治大学 政治経済 政治 偏差値:62.5~65.0 共通テスト得点率:82%~87%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3科目87% (609/700)
前期7科目82% (738/900)
学部別62.5
全学部統一65.0

【学科】経済

明治大学 政治経済 経済 偏差値:62.5 共通テスト得点率:81%~88%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3科目88% (616/700)
前期7科目81% (729/900)
学部別62.5
全学部統一62.5

【学科】地域行政

明治大学 政治経済 地域行政 偏差値:62.5 共通テスト得点率:80%

日程方式共テ得点率偏差値
前期7科目80% (720/900)
学部別62.5
全学部統一62.5

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

経営 偏差値:62.5~65.0 共通テスト得点率:84%~85%

明治大学 経営 偏差値:62.5~65.0 共通テスト得点率:84%~85%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3科目85% (510/600)
前期4科目84% (546/650)
学部別3科目62.5
学部英語4技能62.5
全学部3科目65.0
全学英語4技能65.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

商 偏差値:62.5~65.0 共通テスト得点率:84%~86%

【学科】商

明治大学 商 商 偏差値:62.5~65.0 共通テスト得点率:84%~86%

日程方式共テ得点率偏差値
前期4科目86% (688/800)
前期5科目85% (680/800)
前期6科目84% (672/800)
学部別62.5
学部英語4技能62.5
全学部統一65.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

経済学系

商・経営学系

総合数理 偏差値:57.5~62.5 共通テスト得点率:80%~84%

【学科】現象数理

明治大学 総合数理 現象数理 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:82%

日程方式共テ得点率偏差値
前期82% (492/600)
学部別60.0
全学部3科目60.0
全学部4科目60.0
全学英語4技能57.5

【学科】先端メディアサイエンス

明治大学 総合数理 先端メディアサイエンス 偏差値:60.0~62.5 共通テスト得点率:84%

日程方式共テ得点率偏差値
前期84% (504/600)
学部別62.5
全学部3科目62.5
全学部4科目60.0
全学英語4技能60.0

【学科】ネットワークデザイン

明治大学 総合数理 ネットワークデザイン 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:80%

日程方式共テ得点率偏差値
前期80% (480/600)
学部別60.0
全学部4科目57.5
全学英語4技能57.5

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

理系

電気・電子・情報工学系

理工 偏差値:57.5~62.5 共通テスト得点率:78%~85%

【学科】電気-電気電子工学

明治大学 理工 電気-電気電子工学 偏差値:57.5 共通テスト得点率:78%~79%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3教科78% (468/600)
前期4教科79% (474/600)
学部別57.5
全学部統一57.5

【学科】電気-生命理工学

明治大学 理工 電気-生命理工学 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:81%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3教科81% (486/600)
前期4教科81% (486/600)
学部別57.5
全学部統一60.0

【学科】機械工

明治大学 理工 機械工 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:82%~83%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3教科83% (498/600)
前期4教科82% (492/600)
学部別57.5
全学部統一60.0

【学科】機械情報工

明治大学 理工 機械情報工 偏差値:60.0 共通テスト得点率:82%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3教科82% (492/600)
学部別60.0
全学部統一60.0

【学科】建築

明治大学 理工 建築 偏差値:60.0 共通テスト得点率:83%

日程方式共テ得点率偏差値
前期4教科83% (498/600)
学部別60.0
全学部統一60.0

【学科】応用化学

明治大学 理工 応用化学 偏差値:60.0 共通テスト得点率:83%

日程方式共テ得点率偏差値
前期4教科83% (498/600)
学部別60.0
全学部統一60.0

【学科】情報科学

明治大学 理工 情報科学 偏差値:60.0~62.5 共通テスト得点率:84%~85%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3教科85% (510/600)
前期4教科84% (504/600)
学部別60.0
全学部統一62.5

【学科】数学

明治大学 理工 数学 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:79%

日程方式共テ得点率偏差値
前期4教科79% (474/600)
学部別57.5
全学部統一60.0

【学科】物理

明治大学 理工 物理 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:82%

日程方式共テ得点率偏差値
前期4教科82% (492/600)
学部別57.5
全学部統一60.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

理系

農 偏差値:57.5~62.5 共通テスト得点率:79%~83%

【学科】農

明治大学 農 農 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:81%

日程方式共テ得点率偏差値
前期81% (648/800)
学部別57.5
全学部3科目60.0
全学英語4技能60.0

【学科】農芸化学

明治大学 農 農芸化学 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:81%

日程方式共テ得点率偏差値
前期81% (648/800)
学部別57.5
全学部3科目60.0
全学英語4技能60.0

【学科】生命科学

明治大学 農 生命科学 偏差値:60.0~62.5 共通テスト得点率:83%

日程方式共テ得点率偏差値
前期83% (664/800)
学部別60.0
全学部3科目62.5
全学英語4技能60.0

【学科】食料環境政策

明治大学 農 食料環境政策 偏差値:60.0~62.5 共通テスト得点率:79%

日程方式共テ得点率偏差値
前期79% (474/600)
学部別60.0
全学部3科目62.5
全学英語4技能62.5

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

経済学系

理系

情報コミュニケーション 偏差値:62.5~65.0 共通テスト得点率:82%~89%

【学科】情報コミュニケーション

明治大学 情報コミュニケーション 情報コミュニケーション 偏差値:62.5~65.0 共通テスト得点率:82%~89%

日程方式共テ得点率偏差値
前期3科目89% (534/600)
前期6科目82% (656/800)
学部別62.5
全学部統一65.0

この学部で学べる「学問別 偏差値ランキング」を見る

文系

社会学系

情報学系

河合塾偏差値・入試難易度の見方について

データについて

スタギア大学受験の入試難易度のデータは、河合塾より提供を受けています。

入試難易度について

入試難易度は、河合塾が予想する合格可能性 50%のラインを示したものです。 前年度入試の結果と今年度の模試の志望動向等を参考に設定しています。 入試難易度は、大学入学共通テストで必要な難易度を示すボーダー得点(率)と、国公立大の個別学力検査(2次試験)や私立大の一般選抜の難易度を示すボーダー偏差値があります。 スタギア大学受験では、ボーダー偏差値を「偏差値」、ボーダー得点(率)を「共テ得点率」と略記しています。

ボーダー得点(率)

大学入学共通テストを利用する方式に設定しています。 大学入学共通テストの難易度を各大学の大学入学共通テストの科目・配点に沿って得点(率)で算出しています。

ボーダー偏差値

各大学が個別に実施する試験(国公立大の2次試験、私立大の一般選抜など)の難易度を、河合塾が実施する全統模試の偏差値帯で設定しています。 偏差値帯は、「37.5 未満」、「37.5~39.9」、「40.0~42.4」、以降 2.5 ピッチで設定して、最も高い偏差値帯は「72.5 以上」としています。本サイトでは、各偏差値帯の下限値を表示しています(37.5 未満の偏差値帯は便宜上 35.0 で表示)。 偏差値の算出は各大学の入試科目・配点に沿って行っています。教科試験以外(実技や書類審査等)については考慮していません。なお、入試難易度の設定基礎となる前年度入試結果調査データにおいて、不合格者数が少ないため合格率 50%となる偏差値帯が存在しなかったものについては、BF(ボーダー・フリー)としています。

補足

・入試難易度は2021年8月31日時点のものです(2021年第2回全統共通テスト模試時点予想データ)。今後の動向等により変更がある可能性があります。また、大学の募集区分の変更の可能性があります(次年度の詳細が未判明の場合、前年度の募集区分で設定しています)。 ・入試難易度は一般選抜を対象として設定しています。ただし、選考が教科試験以外(実技や書類審査等)で行われる大学や、私立大学の2期・後期入試に該当するものは設定していません。 ・科目数や配点は各大学により異なりますので、単純に大学間の入試難易度を比較できない場合があります。 ・入試難易度はあくまでも入試の難易を表したものであり、各大学の教育内容や社会的位置づけを示したものではありません。 ※河合塾の入試難易度に関する詳細はこちらをご覧ください。

同一都道府県(東京都)の大学

愛知県 | 東京都
東京都 | 神奈川県
東京都 | 埼玉県
東京都 | 神奈川県
東京都
千葉県 | 東京都
神奈川県 | 東京都 | 青森県
東京都
東京都 | 神奈川県
東京都 | 神奈川県
栃木県 | 東京都 | 神奈川県 | 千葉県 | 福岡県
東京都 | 大阪府 | 愛知県
東京都
千葉県 | 東京都
東京都 | 神奈川県
東京都 | 埼玉県
千葉県 | 埼玉県 | 東京都
神奈川県 | 東京都
東京都 | 神奈川県 | 山梨県
東京都 | 千葉県 | 静岡県
千葉県 | 東京都
埼玉県 | 東京都
東京都
埼玉県 | 東京都
東京都 | 神奈川県
東京都
東京都
東京都 | 神奈川県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都 | 神奈川県
鹿児島県 | 東京都
東京都 | 埼玉県
千葉県 | 東京都
東京都
東京都 | 山梨県
東京都 | 福岡県 | 栃木県
東京都 | 千葉県
東京都 | 北海道 | 神奈川県 | 静岡県 | 熊本県
東京都 | 千葉県
東京都 | 和歌山県 | 千葉県
東京都 | 埼玉県
東京都 | 茨城県 | 神奈川県
東京都 | 神奈川県
東京都 | 神奈川県
東京都 | 千葉県
東京都 | 千葉県
東京都
東京都 | 大阪府 | 愛知県
東京都 | 埼玉県
東京都 | 神奈川県
東京都 | 神奈川県 | 北海道
東京都 | 群馬県 | 愛知県
東京都 | 千葉県 | 北海道
東京都 | 千葉県
東京都 | 埼玉県 | 群馬県
東京都 | 新潟県
東京都 | 神奈川県
東京都 | 神奈川県
東京都 | 埼玉県
東京都 | 静岡県 | 千葉県 | 福島県 | 神奈川県
東京都 | 静岡県 | 千葉県
埼玉県 | 東京都
埼玉県 | 東京都
東京都
東京都 | 埼玉県
埼玉県 | 神奈川県 | 東京都
東京都
東京都
東京都 | 埼玉県
東京都 | 神奈川県
東京都
東京都 | 埼玉県
東京都 | 埼玉県
東京都 | 埼玉県
東京都
東京都 | 埼玉県