Logo

昭和女子大学

しょうわじょしだいがく

私立
東京都

昭和女子大学の学べる学問

法・政治学系その他を学べる学部・学科
人間社会学部
経済学系を学べる学部・学科
人間社会学部
商学を学べる学部・学科
グローバルビジネス学部
経営学を学べる学部・学科
グローバルビジネス学部
商・経営学系その他を学べる学部・学科
グローバルビジネス学部
社会学系その他を学べる学部・学科
国際学部
人間社会学部
福祉系を学べる学部・学科
人間社会学部
コミュニケーション学を学べる学部・学科
心理学系を学べる学部・学科
史学・地理学系を学べる学部・学科
人間文化学部
文化学系を学べる学部・学科
人間文化学部
人間社会学部
日本文学を学べる学部・学科
人間文化学部
外国文学を学べる学部・学科
美術を学べる学部・学科
人間文化学部
デザインを学べる学部・学科
環境デザイン学部
日本語を学べる学部・学科
人間文化学部
英米語を学べる学部・学科
フランス語を学べる学部・学科
国際学部
ドイツ語を学べる学部・学科
国際学部
スペイン語を学べる学部・学科
国際学部
中国語を学べる学部・学科
国際学部
国際関係学を学べる学部・学科
人間社会学部
グローバルビジネス学部
国際文化学を学べる学部・学科
国際学部
教育学を学べる学部・学科
人間文化学部
人間社会学部
初等教育を学べる学部・学科
人間社会学部
幼児教育を学べる学部・学科
人間社会学部
保育を学べる学部・学科
建築学を学べる学部・学科
環境デザイン学部
デザイン工学系を学べる学部・学科
環境デザイン学部
医療・保健衛生系その他を学べる学部・学科
体育・健康科学系を学べる学部・学科
食健康科学部
家政・生活科学を学べる学部・学科
被服学を学べる学部・学科
環境デザイン学部
食物・栄養学を学べる学部・学科
住居学を学べる学部・学科
環境デザイン学部
生活科学系その他を学べる学部・学科
掲載情報提供:キャリタス進学(運営:株式会社ディスコ)

同一都道府県(東京都)の大学

東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都